Vergi Hukuku

Vergi Hukuku Test Sınav Soruları (Hakimlik sınavı örneği)

Vergi hukuku test sınav soruları

1)Vergi hukukunda süreler aşağıdaki ilkelerden hangisine dayalı olarak yasa ile belirlenir?

a)İdarenin yasallığı

b)Geriye yürüme yasağı

c)Suçta ve cezada kanunilik

d)Verginin yasallığı

e)Mali güce göre vergi

2)Ölüm halinde mirasçıların mirası reddetme süresi ne kadardır?

a)3 ay

b)6 ay

c)1 ay

d)2 yıl

e)1 yıl

3)Takdir komisyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Gerekli bazı durumlarda bilirkişilerden yararlanabilirler.

b)Yetkili makamlar tarafından istenilen matrah takdirlerini yaparlar

c)Zirai kazanlar il ve merkez komisyonları,zirai kazanç sahibi gelir vergisi mükellefleri ile ilgili kazanç ölçülerini saptamaktadırlar.

d)Arsa ve arazi takdir komisyonları Emlak vergisi kanununun 20.maddesinde açıklanan arsa ve arazilerle ilgili asgari değer tespiti ile görevlendirilmiştir.

e)Takdir komisyonu bu görevlerini yaparken takdir sebepleri bulunup bulunmadığını inceler.

4)Aşağıdakilerden hangisi Vergi hatalarının ortaya çıkma nedenlerinden biri değildir?

a)Mükellefin müracaatı ile ortaya çıkar.

b)Vergi incelemesiyle ortaya çıkar.

c)Üst memurun yaptıkları incelemelerle ortaya çıkar.

d)İlgili memurun hatayı görmesi ile ortaya çıkar.

e)Verginin vergi dairesine yatırılmamasıyla ortaya çıkar.

5)Vergi uyuşmazlıklarında idari aşamada çözüm yolları getirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu yollardan biri değildir?

a)İzaha davet

b)Islah

c)Mahkemeye çıkarılma

d)Cezalarda indirim

e)Hataların düzeltilmesi

6)Aşağıdakilerden hangisi Vergi davalarına bakmakla görevli mahkemelerden değildir?

a)Vergi mahkemesi

b)Ticaret mahkemesi

c)Bölge idare mahkemesi

d)Danıştay

e)Hiçbiri

7)Aşağıdakilerden hangisi Vergi Hukukuyla ilgili yanlış bir bilgidir?

a)Vergi hukukunun kökeni ulusaldır.

b)1876 Kanuni Esasi ile birlikte vergilerin kanuna dayanması gerektiği belirtilmiştir.

c)1924 Anayasası verginin yasayla konulması gerektiğini söylemiştir.

d)2002 yılında Özel Tüketim Vergisi düzenlenmiştir.

e)1921 Anayasasında Vergiye ilişkin bir hüküm yer almamaktadır.

8)Gerçek mükellefle ilişkisi dolayısıyla , vergi kanunlarının gösterdiği durumlarda; ,verginin hesaplanarak kesilmesi , ilgili vergi dairesine yatırılması, defter tutulması, verginin kesilmesi, gibi zorunlu işleri yapan üçüncü kişilere ne ad verilir?

a)Vergi Sorumlusu

b)Vergi Borçlasu

c)Aracı Mükellef

d)Fiili Mükellef

e)Vergi Alacaklısı

9)Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yürütme organından doğan asli kaynağıdır?

a)Anayasa

b)Kanun

c)Anayasa mahkemesi kararları

d)Kanun hükmünde kararname

e)Sirküler

10)Vergi hukukunda beyanen tarh olunan vergilere karşı kaç gün içinde dava açılır?

a)15 gün

b)30 gün

c)45 gün

d)60 gün

e)Dava açılmaz.

11)Aşağıdakilerden hangisi vergi mükellefi olamaz?

a)3 yaşındaki Ali

b)Ayşe’nin ortak olduğu limited şirket

c)Kasten öldürmeden hükümlü Mustafa

d)Avukat Şevki Bey

e)Şizofreni tedavisi gören Ahmet bey

12)Vergi usul kanununa göre fatura, malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç kaç gün içinde düzenlenmelidir?

a)15 gün

b)10 gün

c)7 gün

d)2 gün

e)1 gün

13)Devletin vergi alacağının güvence altına alınması ve ödenmemesi durumunda uygulanacak önlemleri içeren vergi hukuku dalına ne ad verilir?

a)Vergi yargılama hukuku

b)Vergi Ceza hukuku

c)Vergi icra hukuku

d)Vergi usul hukuku

e)Uluslararası vergi hukuku

14)Vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündeki belgeye ne ad verilir?

a)Taşıma irsaliyesi

b)Fatura

c)Sevk irsaliyesi

d)Gider pusulası

e)Müstahsil makbuzu

15)Aşağıdakilerden hangisi birinci sınıf tüccarların tuttuğu defterlerden biri değildir?

a)İşletme hesabı defteri

b)Envanter defteri

c)Büyük defter

d)Yevmiye defteri

e)Defteri kebir

16)Aşağıdakilerden hangisi Vergi incelemesi yapamaz?

a)Vergi müfettişleri

b)Vergi müfettiş yardımcıları

c)Yoklama memurları

d)Mal memuru

e)Vergi dairesi müdürü

17)Aşağıdakilerden hangisi farklı bir usulsuzluk suçudur?(birinci derece-ikinci derece ayrımı)

a)Vergi harç beyannamelerinin süresinde verilmemesi

b)Tasdiki zorunlu defterlerin tasdik işleminin süresinde yapılmaması

c)İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi

d)15 günlük süre içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmemesi

e)Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili belgelerin doğru bir inceleme yapılmasına imkan vermemesi

18)Aşağıdakilerden hangisi Pişmanlıktan yararlanamaz?

a)Gelir vergisi

b)Banka ve sigorta muameleleri vergisi

c)Özel tüketim vergisi

d)Emlak vergisi

e)Katma değer vergisi

19)Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme sürecinin aşamalarından biri değildir?

a)Tescil

b)Tahakkuk

c)Tarh

d)Tebliğ

e)Tahsil

20)Kurumlarda tam mükellefiyetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)İş merkezinin Türkiye’de bulunması yeterlidir.

b)Kanuni merkezinin Türkiye’de bulunması yeterlidir.

c)İşyerinin Türkiye’de bulunması yeterlidir.

d)Türkiye içinde ve Türkiye dışında elde edilen kazançlarının tamamı üzerinden vergilendirilir.

e)Kanuni merkezi Türkiye dışında iş merkezi Türkiye’ de olması yeterlidir.

 

 

 

 

1)d – 2)a – 3)e – 4)e – 5)c – 6)b – 7)a – 8)a – 9)d – 10)e – 11)b – 12)c – 13)c – 14)d – 15)a – 16)c – 17)b – 18)d – 19)a – 20)c

 

seo
Vergi hukuku sınav soruları

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı