Anayasa HukukuGenel

Anayasa Hukuku Test Sınav Soruları

Anayasa hukuku test soruları

1)Ana hedefi , Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında tam bir eşitlik sağlamak olan belge hangisidir?
a)Islahat fermanı
b)Kanuni esasi
c)1924 Anayasası
d)Tanzimat Fermanı
e)Sened-i İttifak

2)İlk defa Cumhuriyetin ilan edilmesi hangi anayasa ile olmuştur?
a)Kanuni Esasi
b)1924 Anayasası
c)1961 Anayasası
d)1982 Anayasası
e)1921 Anayasası

3)1961 ve 1982 Anayasaları hakkında hangisi doğru değildir?
a)Her iki anayasada askeri müdahaleler sonucu hazırlanmıştır.
b)Her iki anayasada da bir kısmı askeri müdahaleyi yapan bir kuruldan üye bulunmaktadır.
c)Her iki anayasada da Kurucu meclisin sivil kanadı hak tarafından seçilmemiştir.
d)1982 Danışma meclisi, 1961’in Temsilciler meclisinden daha temsili niteliktedir.
e)1961 Anayasasında siyasi partiler kamuoyu oluşturmada aktif rol üstlendiler, 1982 Anayasasında siyasi partiler aktif değildir.

4)Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası ile birlikte getirilen yenilikten biri değildir?
a)Milli Güvenlik Kurulu
b)Devlet Denetleme Kurulu
c)YÖK
d)Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
e)Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği5)Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
a)Dar anlamda cumhuriyet, monarşinin tersi olarak tanımlanmaktadır.
b)Üniter devlette, tek ülke, tek millet ve tek egemenlik vardır.
c)Sosyal Devlet ilkesi Cumhuriyetin niteliklerindendir.
d)İnsan haklarına saygılı devlet din-dil-ırk ayrımı gözetmez.
e)Türkiye Cumhuriyetinin benimsemiş olduğu millet anlayışı Objektif esaslara dayanır.

6)Aşağıdakilerden hukuk devletinin gereklerinden hangisi diğerlerine göre farklıdır?
a)İdare yargısal denetime tabi olmalıdır.
b)Yasama organı hukuka bağlı olmalıdır.
c)Hukuki güvenlik ilkesi mevcut olmalıdır.
d)Hakimler bağımsız ve teminatlı olmalıdır.
e)İdarenin mali sorumluluğu mevcut olmalıdır.

7)1982 Anayasası 10. Maddesinde” Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir ”demektedir.
%90 Engelli olan 12 yaşındaki Ali hastaneye gitmiştir ve herkes gibi sıra beklemektedir. Önünde 5 kişi vardır. Ancak içeriden Ali’yiçağırmaları üzerine Ali şaşırmış ve önündeki 5 kişinin hakkı olduğunu söylese de onu dinlemeyip muayene eden doktor eşitlik ilkesini ihlal etmiş olur mu?

a)Evet olur 

b)Hayır olmaz çünkü erkeklere öncelik tanınabilir.

c)Hayır olmaz çünkü pozitif ayrımcılık engelliler için yapılabilir.

d)Hayır olmaz çünkü Mutlak eşitlik ilkesine uyar.

e)Hayır olmaz çünkü Nispi eşitlik ilkesine uyar.

8)Temel hak ve özgürlüklerin Jellinek tarafından sınıflandırılmasında ‘çalışma hakkı’ hangisine girer?

a)Aktif statü hakları

b)İkinci kuşak haklar

c)Üçüncü kuşak haklar

d)Pozitif statü hakları

e)Koruyucu haklar9)Aşağıdakilerden hangisi Olağan dönemlerde temek hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?

a)Sınırlama Anayasanın ilgili maddesinde belirtilen sebeplere dayanmalıdır.

b)Sınırlama kanunla yada tüzükle yapılmalıdır.

c)Sınırlama Anayasanın ruhuna uygun olmalıdır

d)Sınırlama Anayasanın sözüne uygun olmalıdır.

e)Temek hak ve özgürlüklerin özüne dokunulmamalıdır.

10)Siyasi partilerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a)Siyasi partiler en az 30 türk vatandaşı tarafından kurulabilir.

b)Siyasi partiler serbest irade ile tüzel kişilik kazanırlar.

c)Siyasi partiye üye olmak için ergin olmak yetmez.

d)Aynı yıl içinde 2 bin liradan fazla nakdi bağışı kabul etmeleri yasaktır.

e)Sayıştay üyeleri siyasi parti üyesi olamaz.

11)Milletvekili seçilebilmek için gerekli olan bazı şartlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?

a)Türk vatandaşı olmak

b)25 yaşını doldurmuş olmak

c)En az ilkokul mezunu olmak

d)Kısıtlı olmamak

e)Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak

12)”Siyasi partilerin oy sayıları önce bire, sonra ikiye, sonra üçe… ve nihayet o çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bölünür” Bu tanım hangi seçim sistemidir?

a)Yüzde onluk ulusak baraj

b)Temsilde Adalet sistemi

c)Yönetimde istikrar sistemi

d)d’Hondt Usulü

e)Hiçbiri

13)5 milletvekili çıkartan ve 100.000 oyun geçerli olduğu oyun kullanıldığı bir çevrede X partisi 10.000 oy, Y partisi 24.000 oy, Z partisi 36.000 oy , T partisi 30.000 oy almıştır. Z partisi kaç milletvekili çıkartmıştır?

a)1

b)2

c)3

d)4

e)5

14)Sosyal güvenlik hakkı Anayasa’nın hangi bölümünde düzenlenmiştir?

a) Siyasi haklar ve ödevler

b) Temel haklar ve ödevler

c) Sosyal ve ekonomik hak ve ödevler

d) Kişinin hakları ve ödevleri

e) Genel hükümler

15)1982 Anayasası’na göre haberleşme hürriyeti aşağıdaki nedenlerin hangisine dayanılarak sınırlandırılamaz?

a) Genel seçimler

b) Genel ahlak

c) Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması

d) Genel sağlık

e) Kamu düzeni

16)Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 68/4. maddesine aykırı eylemleri sebebiyle, bir siyasi partinin temelli kapatılmasına karar vermiştir. Bu karar üzerine ilgili siyasi par­ti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurmuştur. Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)AİHM bu başvuru bakımından dostane çözüm yolunu işletemez.

b)AİHM tarafından ihlâl kararı verilmesi hâlinde kararın kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde Anayasa Mahkemesinden yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunabilir.

c)AİHM, iç hukuk yollarının tüketilmemesi sebebiyle kabul edilmezlik kararı vermelidir.

d)Siyasi partiler bireysel başvuru yapabilecek kişiler arasında olmadığından AİHM kabul edilmezlik kararı verir.

e)Siyasi parti özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile düzenlenmediği için AİHM başvuruyu reddetmelidir.

17)Aşağıdakilerden hangisi “Anayasa’nın üstünlüğü” ilkesiyle doğrudan ilgilidir?

a)Kanunları TBMM’nin yapması

b)Yönetmeliklerin Tüzüklere aykırı olmaması

c)Kanunların Anayasa’ya aykırı olamaması

d)Uluslararası sözleşmelerin kanunlarla eşdeğer metinler olması

e)Uluslararası antlaşmalar hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulamaması

18)İki meclis sistemi aşağıdakilerden hangisinde olur?

a)Meşruti monarşı

b)Meclis hükümeti sistemi

c)Yarı başkanlık sistemi

d)Parlamenter sistem

e)Federal devlet

19)Aşağıdaki Türk Anayasalarımızdan hangisi esnek (yumuşak) anayasa olarak kabul edilmektedir?

a)1876 Anayasası

b)1921 Anayasası

c)1924 Anayasası

d)1961 Anayasası

e)1982 Anayasası

20)Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasası’na göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ­değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez özelliklerinden biri değildir?a)Resmi dili

b)Bayrağı

c)Temel hak ve hürriyetler

d)Cumhuriyetin nitelikleri

e)Milli marşı

seo
Hakimehanim.com

 

1-A 2-C 3-D 4-A 5-E 6-B 7-C 8-E 9-B 10-B 11-B 12-D 13-B 14-C 15-A 16-B 17-C 18-E 19-B 20-C

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı