Genelİcra İflas HukukusınavlarTestler

İcra iflas hukuku test soru ve cevapları

İcra iflas hukuku test soru ve cevapları
1)Aşağıdakilerden hangisi icra mahkeme­sinin görevine giren davalardan biridir? 
a)İstirdat davası
b)İflastaki istihkak davası
c)Hacizdeki tasarrufun iptali davası
d)İtirazın iptali davası
e)Borçtan kurtulma davası
2)Aşağıdakilerden hangisi asli icra organıdır?
a)Genel mahkemeler
b)Bölge Adliye Mahkemeleri
c)Cumhuriyet Savcılığı
d)Adalet Müfettişleri
e)İcra Mahkemesi
3)Aşağıdakilerden hangisi genel mahkemelerin icra iflas hukukuna ilişkin görevlerinden biri değildir?
a)Menfi tespit davasına bakmak
b)İtirazın İptali Davasına bakmak
c)İflas Davasına bakmak
d)İcra iflas suçlarına ceza vermek
e)Borçtan Kurtulma Davasına bakmak
4) Mali durumu bozulan ve iflasa doğru sürüklenen bir borçlunun alacaklılarıyla (çoğunluğuyla) yaptığı ve Ticaret Mahkemesi onayıyla sonuç doğrudan bir anlaşmaya ne ad verilir?
a)Konkordato
b)Alacağın tasfiyesi
c)İstirdat
d)Ticari anlaşma
e)İflas anlaşması
5)Aşağıda iflas yöntemleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)Alacağın seneye bağlı olmadığı iflas yoluna genel iflas denir.
b) Malidurumu bozulan ve iflasa doğru sürüklenen bir borçlunun alacaklılarıyla (çoğunluğuyla) yaptığı ve Ticaret Mahkemesi onayıyla sonuç doğrudan bir anlaşmayla olan iflasa İflas davası denir.
c)Kambiyo Senetlerine Özgü İflas yolunda borçlu borcunu 15 gün içinde ödemeli yada itiraz etmelidir.
d)İflas davasında mahkeme ilk alacaklının haklarını korur.
e)Borçlu 7 günlük süre içinde borcunu ödemezse, alacaklı Ticaret mahkemesinde dava açar.
6)Aşağıda kamu düzenine ilişkin verilen yetki kurallarından hangisinde yanlışlık vardır?
a)Haczedilen taşınmaz mallarda yetkili daire taşınmazın sahibinin bulunduğu yer icra dairesidir.
b)Terekeye karşı yapılacak icra takibinde mutlaka miras bırakanın son yerleşim  yerindeki daire yetkilidir.
c)Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan istemlerde taşınır veya taşınmazın bulunduğu yer icra dairesi yetkilidir.
d)İflasta davanın açıldığı mahkemenin yetkisi vardır.
e)Şirket,dernek ve vakıfların yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir.
7) Kesin haciz: (I).  Borçlunun imzaya itirazı geçici olarak kaldırılırsa, alacaklı, borçlunun mallarının geçici olarak haczinin istenebilmesidir.
    Geçici haciz: (II).Satılmak üzere, borçluya ait mallara kesin olarak el konulmasını ifade eder. Borçlunun imzaya itirazı geçici olarak kaldırılırsa, alacaklı, borçlunun mallarının geçici olarak haczinin istenebilmesidir.
    İhtiyati haciz :(III).Alacaklının bir para alacağının zamanında ödenmesini teminat altına almak için, borçlunun mallarına önceden el konulmasıdır.
    Tamamlama haczi: (IV). İcra müdürünün satış tutarının bütün alacaklılara ödemeye yetmediğini saptaması üzerine kendiliğinden(resen) borçlunun başka mallarını haczetmesidir.
    Ek(ilave) haciz: (V).Bir ya da birden fazla alacaklı için haczedilmiş olan malların başka alacaklılarında hacze katılmaları nedeniyle bütün alacakları karşılayamaması durumunda alacaklıların istemi ile yapılan yeni hacze denir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yer değiştirmelidir?
a)I-III
b)I-II
c)I-IV
d)IV-V
e)III-IV
8)Haciz yoluyla takipte açılan menfi tespit davasının davacısı kimdir?
a)Borçlu
b)İcra dairesi
c)Alacaklı
d)Kefil
e)Kayyım
9)Taşınmaz malların açık artırma usulüyle satışında satış, artırma tarihinden en az ne kadar süre önce ilan edilmelidir?
a)7 gün
b)10 gün
c)15 gün
d)1 ay
e)2 ay
10)Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya iflas sebeplerinden biri değildir?
a)Ödemelerin tatil edilmesi
b)Yerleşim yerinin değiştirilmesi
c)Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi
d)Konkordato mühletinin kaldırılması
e)Takip sırasında malların saklanması
1-a 2-e 3-d 4-a 5-c 6-a 7-b 8-a 9-d 10-b

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir Yorum

  1. Merhaba kolay gelsin.
    Ben bir arkadaşıma kefil oldum ve borcunu ödeyemedi banka arabasına el koydu ve benim tarlamın üstündede icra var.
    Satmak istiyorum ama satamıyoruz nasıl bir yol izleyebiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı