Borçlar HukukusınavlarTestler

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Test Soruları

Borçlar hukuku özel hükümler sınav soruları

1)Borçlar hukukunda sözleşmeler genel olarak ayrıldığında aşağıdakilerden hangisi bu ayrıma dahil edilemez?
A) Edimler arasındaki ilişkiye göre sözleşmeler
B )Hukuki sonucuna göre sözleşmeler
C) Karşılıklı olup olmamasına göre sözleşmeler
D) Edimlerin niteliğine göre sözleşmeler
E) Kanunda düzenlenip düzenlenmemesine göre sözleşmeler

2)Aşağıdakilerden hangisi satış sözleşmesinde satıcının yan borçlarını kapsamaz?
A)Satılanı muhafaza borcu
B)Aydınlatma ve bilgi verme borcu
C)Gerekli belgeleri sağlama borcu
D)Devir giderlerini ödeme satılanı
E)Özenle paketleme borcu

3)Aşağıdakilerden hangisi zapttan sorumluluğun şekli şartıdır?
A)Alıcı zapttan doğan hakkının zamanaşımı sürecinde kullanmalı
B)Geçerli olarak kurulmuş bir satış sözleşmesi olmalı
C)Satılan alıcıya devredilmiş olmalı
D)Satıcının kusurlu olmasına gerek yoktur
E)Alıcı satılan üzerindeki 3. kişinin hakkını bilmemeli

4) Aşağıda önalım sözleşmesi ile ilgili verilmiş bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Bu sözleşme önalım borçlusunun sözleşme konusu malın üçüncü bir kişiye satması halinde mahkemeden bu malın mülkiyetinin kendisine devredilmesine karar verilmesini içerir
B)Bu sözleşme ölüme bağlı tasarruf ile kurulamaz
C)Önalım sözleşmesi tapu kütüğüne şerh edilirse şerhin etkisi 10 yıldır
D)Önalım sözleşmesi tapu kütüğüne şerh edilirse taraftar tarafından şerh sözleşmesi yapılmalıdır
E)Sözleşmeden Doğan önalım hakkı tapu kütüğüne verilmiş şerhte kullanım şartları belirtilmemişse olan önalım Hakkı söz konusudur

5) hak sahibine sözleşmede öngörülen zaman ve şartlarla bir taşınmazı tek taraflı karşı tarafa varması gerekli bir irade beyanıyla satın alma yetkisi veren sözleşmeye ne ad verilir?
A) Satış sözleşmesi
B )Önalım sözleşmesi
C) Geri alım sözleşmesi
D) Alım sözleşmesi
E) Örnek üzerine satış sözleşmesi

6) Aşağıda trampa sözleşmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Milli paranın yabancı para ile değiştirilmesi mal değişim sözleşmesine örnektir
B )Trampa sözleşmesine konu edilecek mal Eğer taşınmaz ise resmi şekilde yapılmalıdır
C) Taraflar birbirlerine karşı hem alıcı hem satıcı konumundadırlar
D) Trampa sözleşmesinde değiştirilen malların yarar ve hasarı taşınırlarda zilyetliğin Devri taşınmazlarda tescil ile karşı tarafa geçer
E) Bu sözleşme taraflar arasında 2 malı karşılıklı olarak değiştirmek amacıyla yapılır

7) aşağıda bağışlama ile ilgili verilmiş bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Kurulması ile ifası farklı zamanlarda olan bağışlama çeşidi bağışlama sözü verme denir                                      B)Yalnız taşınır mallar ve alacakların konu edindiği bağışlamaya elden bağışlama denir                                      C)Hüküm ve sonuçlarını doğurmaya veya dolmuş bulunan hüküm ve sonuçlarının ortadan kalkması gelecekte belli bir olayın gerçekleşmesine bağlı ise şartlı bağışlama olur                                                                                                  D)Bağışlayan başlığının kendisinden önce ölmesi durumunda bağışlanan şeyin mal varlığına geri dönmesini işaret ettiği bağışlamaya bağışlayana dönme şartlı bağışlama denir
E)Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlamaya ölüme bağlı bağışlama denir

8) Aşağıdakilerden hangisi kira sözleşmesinde kiracının borçlarından biri değildir ?
A)kira bedelini Ödeme borcu
B)temizlik ve bakım giderlerini Ödeme borcu                                                                                                         C)Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu
D)ayıpları kiraya verene bildirme borcu                                                                                                                E)kiralananı özenli kullanma borcu

9) Aşağıdakilerden hangisi kira sözleşmesinin hukuki niteliklerinden biri değildir?
A)Kira sözleşmesi bir borç sözleşmesidir
B)Kira sözleşmesi sürekli bir borç doğurur                                                                                                                C)Rızaı bir sözleşmedir
D)Tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir
E)İvazlı bir sözleşmedir

10) teslim edilen şey Dış görünüm itibariyle satılan şey uymuyorsa fizik teknik ve kimyasal niteliklerinden biri eksik olduğu için ……….. ayıp söz konusudur?
Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi yazılmalıdır ?
A)Maddi ayıp
B)Ekonomik ayıp
C)Hukuki ayıp
D)Bulunması gereken niteliklerdeki ayıp
E)Açık ayıp

1-d 2-e 3-a 4-b 5-d 6-a 7-c 8-c 9-d 10-a

seo
BORÇLAR ÖZEL

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı