Genelİdari Yargı Hukuku

İdari Yargı Hukuku Sınav Soru ve Cevapları

İdari yargılama hukuku sınav soru ve cevapları

1) Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

Ivedi yargılama usulünde dava açma süresi…….. gündür. Merkezi ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde dava açma süresi ……….gündür. ivedi yargılama usulünde temyiz süresi ……….gündür. merkezi ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren ……..gündür

2) idari işlemler hakkında yetki unsuru bakımından hukuka aykırı olduklarından dolayı açılmış olan dava aşağıdakilerden hangisidir?

A) iptal davası

B)Tam yargı davası

C)tespit davası

D)Eda davası

3) idari işlemler aniden ortaya çıkmazlar. Belirli aşamalardan geçmeleri gerekir.

Öncesinde görüş alınması teklif yapılması müzakere ve oylama yapılması savunma yapılması gibi aşamalardan geçmesi gereken bir işlemin bu aşamalardan geçmeden yapılması durumunda davacı işlemin hangi unsurundaki sakatlıktan dolayı dava açabilir?

4) 1982 anayasasına göre Türk yargı şemasını kısaca açıklayınız.

5) (B), işyerinin hukuka aykırı kapatılmasına yönelik işleme karşı iptal davası açmış, bu dava “süresi içinde açılmaması sebebiyle” reddedilmiş, kesinleşen karar (01.01.2019) tarihinde (B)’ye tebliğ edilmiştir. (B) işlemden kaynaklanan zararın tazmini amacıyla (02.02.2019) tarihinde bir tam yargı davası ikame etmiştir.

Yukarıda anılan iptal davasının süresi içinde açılmaması sebebiyle reddedilmiş olmasının (B)’nin açacağı tam yargı davasının, İYUK’nun (12)’nci maddesi dikkate alınarak, sonucuna etki edip etmeyeceğini tartışınız.

 

CEVAPLAR

1. Soru = 30-10-15-3

2. Soru = A

3. Soru= usul bakımından hukuka aykırılık

4. Soru= Türk yargı teşkilatı adli yargı ve idari yargı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır . Değişikliklerden önce askeri yargı diye ayrı bir yargı çeşidi de bulunmaktaydı Ancak bu kaldırılmıştır yeni sistemimizde sadece adli ve idari yargı olmak üzere iki tane yargı sistemi vardır. Adli yargı sistemi kendi içerisinde üçe ayrılmaktadır Bunlardan en üstte Yargıtay sonrasında Bölge adliye mahkemeleri ve bunlardan sonra ise ilk derece mahkemeleri yer almaktadır. Idari yargı sisteminde ise başta Danıştay sonra Bölge İdare Mahkemesi ve bundan sonra ilk derece mahkemeleri olarak idare ve vergi mahkemeleri bulunmaktadır adli yargıda ise ilk derece mahkemeleri çok çeşitlidir Bunlardan bazıları Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi Ceza Mahkemesi, iş Mahkemesi vb.  dir.

5)İYUK’nun 12. maddesi uyarınca, “İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştaya ve idare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler” şeklinde düzenlemiştir. Ancak 12. maddenin iptal davası üzerine tam yargı davası açılabilmesi yolundaki düzenlemesi ile, süresinde açılan iptal davalarında esastan verilen bir karar üzerine işlemden doğan zararların tazmini için tam yargı davası açılabilmesi amaçlanmaktadır. Bu itibarla iptal davasının süreden reddi halinde açılan tam yargı davasının da süre nedeniyle incelenme olanağı bulunmamaktadır. (D13D, E.05/4651, K. 05/113,
18.01.2005)

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı