Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Klasik Sınav Soruları

Ticaret Hukuku Klasik Sınav Soruları

ve 

cevapları

Olay: Çakyaz Anonim şirketinin konusu video player cihazları üretmek iken teknolojik gelişmeler dolayısıyla ortaklık kapanma tehlikesiyle karşılaşmıştır. Anonim ortaklığın konusunu değiştirilip sadece dizüstü bilgisayar üretimi olması için genel kurul toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıya %45 paya sahip olan hissedarlar katılmıştır. Bu nedenle genel kurul toplantısı ertelenmiştir. İkinci toplantıya ise şirketin %40 payına sahip olan hissedarlar katılmıştır. Ayrıca şirketin %35 ine sahip olan Ahmet’in hisselerinin rehin olarak alan Cengiz genel kurula katılmıştır. Toplantıya katılanların oy birliği ile şirketin işletme konusunu değişimine karar verilmiştir.

Soru 1:  Cengiz’in kendi adına genel kurula katılım hakkı var mıdır?
Genel kurula katılabilecek kişiler yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri, gerekli toplantılarda bakanlık temsilcileri ve intifa hakkı sahipleri olarak düzenlenmiştir. Bu durumda Cengiz rehin hakkına sahip olduğu için genel kurula katılamaz. Rehin Hakkı bir intifa hakkı değildir. Cengiz kendi adına katılamaz ancak yazılı özel bir yetki alırsa genel kurul toplantısına katılması mümkündür.

Soru 2: Alınan genel kurul kararını değerlendiriniz.
Olayda anonim şirketin konusunu tamamı ile değişimi söz konusudur. Konunun tamamı ile değişiminde pay sahibinin %75 ‘inin oyu gerekmektedir. Olayda yüzde 75’lik oran sağlanmıştır. Ancak bu oran Cengiz’in yüzde 35’lik pay sahipliği ile birlikte sağlanır. Fakat Cengiz temsilci değildir. Toplantıya katılma yetkisi bulunmamaktadır. Herhangi bir sıfatı bulunmamaktadır. Kararın hukuki akibeti yokluktur. Şekli noksanlık vardır. Gerekli olan Kanuni nisap sağlanamamıştır.

Joint venture kavramını tanımlayınız ve sona erme şekillerini yazınız.
Hukuki ve ekonomik yönden birbirinden bağımsız birden fazla gerçek veya tüzel kişinin belirli bir işi ya da sürekli bir faaliyeti gerçekleştirmek ve kazanç sağlamak amacıyla bir ticaret ortaklığı kurmadan veya ortaklık kurarak bir sözleşme etrafında bir araya gelerek işin tamamının bitiminde müteselsil olarak sorumlu olmayı birbirlerine karşı üstlenmiş oldukları sözleşmeye denilmektedir.

joint venture sözleşmesi ile adi ortaklık kurulduğu için adi ortaklığı sona erdiren herhangi bir sebep joint-venture sözleşmesini de sona erdirir.Bunlar ;

  • Öngörülen amacın gerçekleşmesi veya imkansızlaşması
  • Sözleşmede aksine düzenleme yoksa ortaklardan birinin ölmesi
  • Bütün ortakların oybirliği ile karar alması
  • Aksine hüküm yoksa ortağın iflası kısıtlaması payının cebri icra olması
  • Belirli bir süre kararlaştırılmışsa bu sürenin dolması
  • Süre kararlaştırılmamışsa Fesih beyanı ile veya
  • Haklı sebep varsa mahkeme kararıyla sona erdirmek mümkündür.

Ön şirket ne demektir Açıklayınız.
Türk Ticaret Kanunu 335. maddesinde anonim şirketin kuruluşunda tescili ön görmemiştir. Yani tescil olmadan bir anonim şirket kurulması mümkündür ancak Türk Ticaret Kanununun 355. Maddesinin saklı olduğunu belirterek anonim şirketin kuruluşu için bir tescilin gerektiğini söylemek istemiştir. Anonim şirket bir tüzel kişiliktir. Tüzel kişiliğin kurulabilmesi için kesinlikle Tescil edilmesi gerekmektedir. Bu halde Türk Ticaret Kanunu 335 maddede tescil yapılmadan kurulan şirket ön şirket olacaktır.

Olay: Ayan Anonim Şirketi toplantıda Şerif Akyüz’ün denetçi olarak seçilmesine karar vermiştir. Denetçi Akyüz yapmış olduğu denetim sonucunda şirketin tablolarının gerçeği yansıtmaması ve önemli aykırılıklar olması nedeniyle Şirket hakkında olumsuz görüş vermiştir. Bunun üzerine sermayenin yüzde sekizine sahip pay sahipleri dava açarak denetçiyi görevden almak istemiştir.

Denetçinin bu şekilde görevine son verilmesi mümkün müdür değilse nedeni nedir Mümkünse başka sona erme çeşitleri var mıdır Açıklayınız.
Anonim şirketin bir denetçiyi Denetçi olarak seçebilmesi için bir denetim sözleşmesi yapılmaktadır. Bu denetim sözleşmesi sona erdiğinde Şirket ile Denetçi arasında bir bağ kalmamaktadır. Denetim sözleşmesinin sona ermesi iki şekilde gerçekleşmektedir.

  • Denetçinin kendisinin sona erdirmesi veya
  • ortaklığın sona erdirmesi şeklinde olabilmektedir.

Hakkında görevden alınma davası açılmışsa veya haklı bir nedeni varsa Denetçi kendisi denetim sözleşmesinin sona erdirebilmektedir veya sermayenin onda birine sahip olan azınlık ya da halka açık anonim ortaklıklarda 20’de birine sahip olan pay sahipleri veyahut yönetim Kurulu’nun denetçiyi görevden alma davası açması ile denetim sözleşmesi sona erdirilebilmektedir. Olayımızda denetçinin Pay sahiplerinin %8 izine sahip çoğunu tarafından dava açılarak denetim görevine son verilmesi işlemi mümkün değildir sermayenin en az yüzde 10’una sahip çoğunluğun olması gerekmektedir.

seo
hakimehanim.com

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı