Genelİdari Yargı Hukukusınavlar

İdari Yargılama Hukuku Klasik Sınav Soru ve Cevap

İdari Yargı Hukuku

İdari Yargılama Hukuku Klasik Sınav Soru ve Cevap

OLAY 1
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 80 671 numaralı Ali Kaya adlı 4. Sınıf öğrencisinin Yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeliği madde 9/1-C hükmüne dayanarak 8.5.2019 Cuma günü kaydının silinmesi yönünde bir işlem yapılmış ve aynı gün ilgili öğrenciye Bu işlem tebliğ edilmiştir. Ali bu işleme karşı süresi içinde Ankara idare mahkemesine iptal davası açmış ve yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Davanın esastan görülmesinin ardından Ankara İdare Mahkemesi idari işlemin hukuka aykırı bularak davayı kabul etmiş ve işlemi iptal etmiştir Mahkemenin gerekçeli kararı 10.9.2019 Salı günü taraflara tebliğ edilmiştir. davalı idare Ankara Bölge İdare Mahkemesine süresi içinde İstinaf başvurusunda bulunmuş ancak İstinaf mercii Ankara idare mahkemesinin kararını oynamıştır. ardından davalı idare temyiz yoluna başvurulmuş temyiz merciince yapılan inceleme sonucu bozma kararı verilerek dosya tekrar görüşülmek üzere Ankara idare mahkemesine gönderilmiştir Ancak bu süreçte Ali mezun olmuş avukatlık stajını başlamıştır.

1) Ali Kaya’nın kaydının silinmesi işlemine karşı iptal davası açılabileceği son tarih nedir?

Iyuk madde 7 ve 8 madde 1 fıkra hükümleri uyarınca 8. 5. 2019 tarihinde tebliğ edilen işleme karşı dava açma süresi 9. 5. 2019 tarihinden itibaren 60 gündür. 60 gün 7. 7. 2019 tarihine denk gelmektedir. Eğer Bugün takvimde tatil gününe denk gelirse tatilden sonraki gün Mesai bitimine kadar dava açma suresi vardır.

2) Davalı idarenin Ankara idare mahkemesinin kararına karşı İstinaf başvurusunda bulunabileceği son tarih nedir?

Iyuk madde 45 fıkra 1 hükmü uyarınca 30 günlük İstinaf suresi iyuk madde 8 fıkra bir hükmünden farklı olarak tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.  Buna göre 10.09.2019 Salı günü başlayan 30 günlük İstinaf başvuru süresinin son günü 09. 10. 2019 tarihine denk gelir.

3) Dava sonuçlanıncaya kadar Ali’nin mezunu olması işlemi kazanılmış hak doğurur mu? (tartışınız)

Bu tür durumlar hakkında mevzuatımızda özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Danıştay içtihatlarına göre ise yürütmeyi durdurma kararı alan davalar esastan Red edilinceye kadar ilgililerin statüsünde değişiklik olması durumunda yeni statüye dokunulmaması gerektiği belirtilmektedir. Soru kökünde ifade ettiğimiz tartışınız dan hareketle aksini dayanakları ile savunanlara da puan verilecektir.

4) Davalı idarenin Yukarıdaki olayda temiz kanun yoluna başvurma hakkı var mıdır bu başvuru kanunundan mümkün müdür? açıklayınız.

Iyuk madde 46-1. fıkranın C Bendi uyarınca Bu davanın taraflarının Bölge İdare Mahkemesi kararına karşı temyize başvurma hakları bulunmaktadır.

5) Dava Ankara İdare Mahkemesinde görülmekte iken davalı idare ile Davacı Ali yazılı bir sözleşme yaparak karşılıklı temyiz haklarından feragat edebilirler mi ? açıklayınız.

Temyiz Hakkı doğmadan yani nihai karar ortaya çıkmadan taraflardan birinin temyiz hakkından feragat etmesi geçerli değildir. temyiz hakkından feragat ancak bu hak doğduktan sonra mümkündür. buna göre dava henüz ilk derece mahkemesi olarak Ankara İdare Mahkemesinde görülmekte iken taraflar temyiz hakkından feragat edemez.

6) Ankara İdare Mahkemesinde davayı gören mahkeme üyelerinden birinin Ali Kaya’nın eski bacanağı olduğu esasa ilişkin kesin hükümden sonra davalı idare tarafından öğrenilmiş ise idarenin ne tür bir yol izleyerek hakkında talep edebilir ? açıklayınız.

Hukuk muhakemeleri Kanunu Madde 34 bir fıkra D Bendi uyarınca bu durum Hakimin davaya bakmaktan yasaklı olduğu hallerden birini oluşturmaktadır iyuk madde 53-1. fıkra g Bendi uyarınca bu yasaklılığın sonradan fark edilmesi yargılamanın yenilenmesi sebeplerindendir. İdare kanun yollarından yargılanmanın yenilenmesi yoluna başvurabilir.

 

OLAY 2
Güvenlik kuvvetlerince ya göstermek için götürüldüğü bir sığınak da patlayan bomba nedeniyle Hayatını kaybettiğini den bahisle ölenin murislerinin uğradığı zararın 5233 sayılı Terör ve Terörle mücadeleden Doğan zararların karşılanması hakkında kanun uyarınca tazmini istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada Danıştay davacıların miras bırakanın terör örgütünün kamp konaklama ve buluşma noktalarının tespiti amacıyla güvenlik kuvvetlerine yardım ettiği sırada hayatını kaybettiği Bu nedenle ölüm olayının terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyet nedeniyle meydana geldiği bölüm olayı ile terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyet arasında illiyet bağının bulunduğu sonucuna varıldığı ndan davacıların uğradığı zararın 5233 sayılı kanun kapsamında tazminine hükmedilmiştir.( Danıştay 15 Dairesi E. 2011 9965 K .2012 5281 T. 12 09 2012)

1) idarenin bir eyleminden dolayı hak kaybına uğrayan kişi ya da kişilerin Tam yargı davası açma sürecini genel hatları ile açıklayınız.

Olayda idarenin bir eylemi ve bu eylemden kaynaklanan bir zarar vardır Bu sebeple iyuk madde 13 hükmüne göre hareket edilmelidir bu sürece kanun 13. maddesi açıklamalarına göre genel hatları ile belirtmek yeterli olacaktır.

2)Yukarıdaki kararda da olduğu gibi davacının Tam yargı davasının kazanması sonuç hükmedilen tazminatın ilgili idare tarafından ödenmesi mümkün müdür ödeme yapmama durumunda ne gibi hukuki sonuçlar ortaya çıkabilir hangi hukuki yollara başvurabilir?

Iyuk madde 28-2. fıkra uyarınca idarenin genel hükümler uyarınca hükmedilen tazminatı ödenmesi gerekmektedir. Bu ödemenin yapılmaması durumunda Davacı icra iflas kanunu hükümleri uyarınca hakkını arayabilir bunun yanında ilgili kamu görevlilerini hiyerarşik amirlerine ya da idarenin kendi içindeki denetim organlarına şikayet ederek idari soruşturma başlatabileceği gibi ödemeyi yapmayan ilgili kamu görevlileri hakkında TCK madde 257 de düzenlenen görevi kötüye kullanma suçlarından cezai işlem de başlatılabilir.

seo
idari yargılama hukuku
Beğeni ve eleştirilerini yoruma yazarsanız seviniriz.İstek yazınız olursa onuda belirtirseniz , talebinize uygun araştırma yapılıp paylaşılacaktır 🙂

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı