GenelTechTestler

KPSS HUKUK TEST| KPSS A GRUBU

Tamamen özgün hukuk soruları

KPSS HUKUK TESTİ

KPSS HUKUK TEST| KPSS A

kpss hukuk test\kpss hukuk test\kpss hukuk test|kpss hukuk test\kpss hukuk test\kpss hukuk test

1)5 milletvekili çıkartan ve 100.000 oyun geçerli olduğu oyun kullanıldığı bir çevrede X partisi 10.000 oy, Y partisi 24.000 oy, Z partisi 36.000 oy , T partisi 30.000 oy almıştır. Z partisi kaç milletvekili çıkartmıştır?

a)1

b)2

c)3

d)4

e)5

2)Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasası’na göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ­değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez özelliklerinden biri değildir?

a)Resmi dili

b)Bayrağı

c)Temel hak ve hürriyetler

d)Cumhuriyetin nitelikleri

e)Milli marşı

3)Aşağıdakilerden hangisi “Anayasa’nın üstünlüğü” ilkesiyle doğrudan ilgilidir?

a)Kanunları TBMM’nin yapması

b)Yönetmeliklerin Tüzüklere aykırı olmaması

c)Kanunların Anayasa’ya aykırı olamaması

d)Uluslararası sözleşmelerin kanunlarla eşdeğer metinler olması

e)Uluslararası antlaşmalar hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulamaması

4)1982 Anayasası’na göre haberleşme hürriyeti aşağıdaki nedenlerin hangisine dayanılarak sınırlandırılamaz?

a) Genel seçimler

b) Genel ahlak

c) Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması

d) Genel sağlık

e) Kamu düzeni

5)Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk makamlarından biri değildir?

a)Vali

6)Başkent teşkilatının almış olduğu kararların Türkiye’nin her yerinden uygulanması için kurulmuş teşkilata ne ad verilir?

7)Aşağıdakilerden hangisi idari yargının tabi olduğu sınırlamalardan biri değildir?
a)Yerindelik denetimi yasağı
b)Hukuka uygunluk denetimi yasağı
c)Yüksek Askeri Şuranın terfi işlemleri
d)İdari işlem niteliğinde karar verilememesi
e)Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
8)Aşağıdaki işlemlerden hangisi iptal davasının konusun oluşturur?
a)Tavsiye işlemleri
b)Danışma işlemleri
c)Kesin ve yürütülebilir işlemler
d)Görüş işlemleri
e)Niyet bildiren işlemler
9)Merkezi ve ortak sınavlara ilişkin savunma süresi kaç gündür?
a)3 gün
b)7 gün
c)15 gün
d)30 gün
e)10 gün
10)Türkiye’de idari yargıda 2 dereceli yargılama sistemine hangi tarihte geçilmiştir?
a)1982
b)1961
c)1925
d)1924
e)2016

 

11) A, C’ nin kollarından tutar. B de C’nin başına tahtayla vurarak öldürür.

Yukarıda verilen olayda A’nın suça iştiraki için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a)Yol göstermek suretiyle yardım eden
b)Müşterek fail
c)Dolaylı fail
d)Araç sağlayan
e)Suç işleme kararını kuvvetlendiren
12)Semih, babasının düzenlediği vasiyetname üzerende bir fırsatını bulup kendi lehine bir kısım değişiklikler gerçekleştirmiştir.Semih bu hareketi için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Özel evrakta sahtekarlık
B) Resmi evrakta sahtekarlık
C) Suç yoktur.
D) Güveni kötüye kullanma
E) Dolandırıcılık
13)Ceza hukuku ile ilgili, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

a)Ceza hukukunda kural olarak kanunların geçmişe yürümezliği ilkesi geçerlidir.

b)Ceza Kanununun tatbikinde kıyas yasaktır

c)Ceza hukukunda suç ve cezaların kanuniliği geçerlidir.

d)Ceza hukukunda sadece tazminat sorumluluğu esastır

e) Ceza kanununun uygulanılması açısından kural olarak örf ve âdet kaynak olmaz.
14)Torununu evlendiren Ali dede, düğünde biraz oynadıktan sonra içki içmiş ve biraz sarhoş olmuştur. Torununun mürüvvetini görmeyi çok isteyen Ali dede, yaşadığı heyecan ve çoşkuyla birden silahını çıkartıp ateş etmeye başlamıştır. İçtiği içki yüzünden hareketlerine tam yön veremeyen dede küçük torunu Ayşe’nin vurularak ölmesine neden olmuştur.Yukarıdaki olayda Ali dede ne ile sorumlu tutulur?

a)Doğrudan kast

b)Olası kast

c)Bilinçli taksir

d)Bilinçsiz taksir

e)Kaza

15)İş adamı A, gayri ahlaki bir amaçla, kendisi gibi iş adamı olan arkadaşı B’den, B’nin eski sekreteri S’nin telefon numarasını istemiş ve B’de, A’nın bu amacından habersiz bir şekilde S’nin telefon numarasını vermiştir.

Buna göre, A ve B’nin ceza sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)B’nin kastı olmadığı için, eylemi suç teşkil etmez.

b)A, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan dolayı sorumludur.

c)B, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme (yayma) suçundan dolayı sorumludur.

d)A, kişisel verileri kaydetme suçundan dolayı sorumludur.

e)A, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçundan dolayı sorumludur.

16)Türk Ceza Kanunu’nun 119. maddesinde düzenlenen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)Suçun oluşması için hürriyetten yoksun kılmanın uzun sürmesi gerekir.

b)İhmali hareketle işlenemez.

c)Taksirle işlenebilir.

d)Suç, seçimlik hareketli bir suçtur.

e)Ani suçtur.

17) Her hukuki işlemde aranması gereken şartlardan biri değildir?

a)Hukuki işlemi yapan kişi ehliyetli olmalıdır.

b)Hukuki işlemin konusu emredici hukuk kurallarına, kamu düzenine, genel ahlaka uygun olmalıdır.

c)İrade beyanları muvazaalı olmalıdır.

d)İrade beyanları sağlıklı olmalıdır.

e)Hukuki işlemin konusu kişilik haklarına aykırı veya imkansız olmamalıdır.

18)Herkese karşı ileri sürülebilen haklara ………….. , belirli bir kişiye veya sınırlı bir grup halindeki kişilere karşı ileri sürülebilen haklara …………….. hakkı denir.

Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla ne yazılmalıdır?

a)Nispi-Mutlak

b)Ayni-Malvarlığı

c)Malvarlığı-Ayni

d)Mutlak-Nispi

e)İntifa-İrtifak

19)Ayşe tatil için Antalya’ya gitmiş ancak orada tek başına sıkılmış ve kapısını çalıp evinizde bir süre konaklayabilir miyim diye soran Fatma’ya evet demiştir. Bu durumda Fatma’nın elde etmiş olduğu hak nedir?a)İntifa hakkı

b)Üst hakkı

c)Geçit hakkı

d)Kullanma hakkı

e)Oturma hakkı

20)Kanunda bir hukuki meseleye hiçbir cevap bulamıyorsa gerçek boşluk denir. Ancak cevap bulduğu halde bu cevap tatmin edici bir cevap değilse ve kanun sakatlığını veya yetersizliğini ifade ediyorsa bu boşluğa ne ad verilir?a)Kanun boşluğu

b)Gerçek olmayan boşluk

c)Kanun sakatlığı

d)Açık boşluk

e)İhmali boşluk

21) Aşağıdakilerden hangisi karma hukuk kategorisine girmez?
A)Fikir ve sanat eserleri hukuku
B)Havacılık
C)Bankacılık
D)İş ve Sosyal güvenlik hukuku
E)Sigorta hukuku

22)Aşağıdakilerden hangisi başka bir hukuk kuralını yürürlükten kaldıran, bu kuralın hukuk dünyasındaki işlerliğine son veren kurallardır?
A)Tamamlayıcı hukuk kuralları
B)Yedek hukuk kuralları
C)Yorumlayıcı hukuk kuralları
D)Emredici hukuk kuralları
E)İlga Edici hukuk kuralları

23)”Her sözleşme ilişkisinde borçlu diğer taraftan bir menfaat elde etmek için yükümlülük altına girer” Bu cümle borçlar hukukuna hakim olan ilkelerden hangisine girmektedir?

a)Nisbilik

b)Kusur sorumluluğu

c)İrade özerkliği

d)Sözleşmede ivazlılık

e)Muvazaalık

24)Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukunun yazılı olmayan kaynağıdır?

a)Kanun

b)Tüzük

c)Yargı kararları

d)Yönetmelik

e)Kanun hükmünde kararname

25)Dükkan sahibi A, müşteri B’nin almış olduğu telefon için peşin ödeme şartı getirmiştir. Bunu kabul eden B, ev aramaya çıkmış ve kirası 700 tl olan apartman dairesi için C’ ile anlaşmıştır. Girdiği masraflar çok olunca arkadaşı D’den borç alan B, bu borcunu 300 tl ve 400 tl olarak 2 taksitte ödeyeceğini belirtmiştir.

Yukarıdaki olayda sırasına göre edimleri belirten şık hangisidir?

a)Sürekli edim-Dönemli edim-Bölünebilir edim

b)Dönemli edim-Bölünebilir edim-Sürekli edim

c)Ani  edim-Bölünebilir edim -Dönemli edim

d)Ani edim-Dönemli edim-Bölünebilir edim

e)Ani edim-Sürekli edim-Dönemli edim

26)Aşağıdakilerden hangisi Alacağın devrinin çeşitlerinden biri değildir?

a)Malvarlığı ve işletmenin devralınması

b)İşletmelerin birleşmesi veya şekil değiştirmesi

c)Sözleşmenin devri veya sözleşmeye katılma

d)Borcun iç üstlenilmesi

e)Miras

27)Aşağıdakilerden hangisi TBK 31 de düzenlenen yanılma hallerinden biri değildir?

a)Miktarda yanılma

b)Saikte yanılma

c)Sözleşmenin mahiyetinde yanılma

d)Sözleşmenin konusunda yanılma

e)Karşı tarafın niteliğinde yanılma

28)Aşağıdakilerden hangisi Sebepsiz zenginleşmenin şartlarından değildir?

a)Malvarlığının zenginleşmesi

b)Malvarlığının fakirleşmesi

c)Zenginleşme ve fakirleşme arasında uygun illiyet bağının olması

d)Haklı bir sebebin bulunmaması

e)Zenginleşme miktarının kanunda belirlenen tutarın altında olmaması

29)Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi ticari işletmenin devri ile alakalı doğru bir bilgi değildir?

a ticari İşletmesine devreden kişi devralanın birlikte borçlardan bir yıl daha Müteselsilen sorumludur

b) işletmenin Devri yasaklanmamış olmalı

c) ayıp ve zapta karşı tekeffül hükümleri devirden sonra uygulanır

d) devrolunan ticari işletmenin borçları devrin alacaklılara bildirilmesi veya Ticaret Sicili Gazetesi ilanı ile devralana geçer

e) ticari işletmenin Devri yoluyla Tacir sıfatını kaybeden bir yıl itibariyle iflas yoluyla takip olunabilir

30) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız bir tacir yardımcısı değildir?

a)Pazarlamacı

b) Simsar

c)Acente

d) Komisyoncu

e) Taşıma işleri komisyoncusu

31)Aşağıdakilerden hangisi bir adi iş niteliğindedir?

a) Bir memurun, kiraladığı daire karşılığında bir bono imzalaması.

b) Bir şahıs şirketinin ortağının kişisel alacağı için alacaklısının tasfiye payı üzerine haciz koydurması

c)Bir ticari işletmenin bir şahıs şirketine devri.

d)Bir anonim şirket yöneticisine, tacir olmayan B tarafından kullanılan ve ona ait bir aracın çarpması

e) Bir tacirin ticari tüketim ödüncü alması.

32)Teyit mektubu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Gönderilen belgenin teyit mektubu olarak kabul edilmesi için yapılan sözleşmenin unsurlarını içermesi gerekir.

b)Teyit mektubunun söz konusu olabilmesi için sözlü veya teknik araçlarla yapılmış olan bir sözleşmenin bulunması gerekir.

c) Teyit mektubunu alan tacir, buna sekiz gün içerisinde itiraz etmediği takdirde, teyit mektubunun yapılan sözleşmeye uygun olduğu kabul edilir.

d)Telefonla, telgrafla herhangi bir iletişim veya bilişim aracıyla veya diğer bir teknik araçla yada sözlü olarak kurulan sözleşmelerle yapılan açıklamaların içeriğini doğrulayan yazıya teyit mektubu denir.

e) Teyit mektubu sözleşmenin geçerlilik kazanmasında asli bir etkiye sahiptir.

33) Bir sihirbazın , Profesör unvanını kullanması halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

a)Haksız fiil

b)Haksız rekabet

c)Haksız unvan taşıma

d)Rekabet

e)Hukuku tağyi

34) Aşağıdakilerden hangisinin kulla­nılması zorunlu değildir?

a) Aktan Petrol A.Ş

b) Ali Aktan Oteli

c) Ali Aktan

d) Ali Aktan Kollektif Ortaklığı

e) Sel İnşaaatçılık A.Ş.

35)Aşağıda kamu düzenine ilişkin verilen yetki kurallarından hangisinde yanlışlık vardır?

a)Haczedilen taşınmaz mallarda yetkili daire taşınmazın sahibinin bulunduğu yer icra dairesidir.
b)Terekeye karşı yapılacak icra takibinde mutlaka miras bırakanın son yerleşim  yerindeki daire yetkilidir.
c)Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan istemlerde taşınır veya taşınmazın bulunduğu yer icra dairesi yetkilidir.
d)İflasta davanın açıldığı mahkemenin yetkisi vardır.
e)Şirket,dernek ve vakıfların yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir.
36) Kesin haciz: (I).  Borçlunun imzaya itirazı geçici olarak kaldırılırsa, alacaklı, borçlunun mallarının geçici olarak haczinin istenebilmesidir.
    Geçici haciz: (II).Satılmak üzere, borçluya ait mallara kesin olarak el konulmasını ifade eder. Borçlunun imzaya itirazı geçici olarak kaldırılırsa, alacaklı, borçlunun mallarının geçici olarak haczinin istenebilmesidir.
    İhtiyati haciz :(III).Alacaklının bir para alacağının zamanında ödenmesini teminat altına almak için, borçlunun mallarına önceden el konulmasıdır.
    Tamamlama haczi: (IV). İcra müdürünün satış tutarının bütün alacaklılara ödemeye yetmediğini saptaması üzerine kendiliğinden(resen) borçlunun başka mallarını haczetmesidir.
    Ek(ilave) haciz: (V).Bir ya da birden fazla alacaklı için haczedilmiş olan malların başka alacaklılarında hacze katılmaları nedeniyle bütün alacakları karşılayamaması durumunda alacaklıların istemi ile yapılan yeni hacze denir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yer değiştirmelidir?
a)I-III
b)I-II
c)I-IV
d)IV-V
e)III-IV
37)Haciz yoluyla takipte açılan menfi tespit davasının davacısı kimdir?
a)Borçlu
b)İcra dairesi
c)Alacaklı
d)Kefil
e)Kayyım
38)Taşınmaz malların açık artırma usulüyle satışında satış, artırma tarihinden en az ne kadar süre önce ilan edilmelidir?
a)7 gün
b)10 gün
c)15 gün
d)1 ay
e)2 ay
39)Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya iflas sebeplerinden biri değildir?
a)Ödemelerin tatil edilmesi
b)Yerleşim yerinin değiştirilmesi
c)Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi
d)Konkordato mühletinin kaldırılması
e)Takip sırasında malların saklanması

 

40)Aşağıdakilerden hangisi icra mahkeme­sinin görevine giren davalardan biridir?
a)İstirdat davası
b)İflastaki istihkak davası
c)Hacizdeki tasarrufun iptali davası
d)İtirazın iptali davası
e)Borçtan kurtulma davası

 

seo
kpss

1-D 2-A 3-B 4-E 5-C 6-D 7-A 8-B 9-D 10-A 11-E 12-C 13-E 14-A 15-C 16-d 17- c 18-e 19-e 20-b

21-e 22-e 23-d 24-c 25-d 26-d 27-b 28-e 29-a 30-a 31-d 32-e 33-b 34-b 35-a 36-b 37-a 38-d 39-b 40-a

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Merhaba sitemizin tek gelir kaynağı reklamlar sunucu ve alan adı ücretlerini çıkarabilmek için reklamlara ihtiyacımız var lütfen kullanıyorsan adblocker vb programları kapatır mısın ? Kullanmıyorsan verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.reklamdestekHukuk makaleleri , hukuk testleri , hukuk fakültesi hakkında bilgiler , sınav rehberliği ve bir çok makale bulunan sitemiz masraflarını kendi çıkarması gerekiyor bu sebeple reklamlar aracılığı gelir toplamaya çalışıyorum.Kesinlikle sizi rahatsız edecek hiçbir reklam bulunmamaktadır.Reklam engelleyicinizi kapatmayı sitenin iyiliği için unutmayın.Emeğe saygı teşekkürler.