Medeni HukukÖzel HukukTechTestler

Eşya Hukuku Test Sınav Soruları

Eşya Test

Eşya Hukuku Test Sınav Soruları

 

1)Aşağıdaki haklardan hangisi üzerinde menkul rehni kurulabilir?

A)İntifa hakkı

B)Şufa hakkı

C)İştira hakkı

D)Alacak hakkı

E)Vefa hakkı

2)Herhangi bir eşyayı haklı bir nedene dayanmaksızın elinde bulunduran vasıtasız zilyede karşı sadece eşyanın maliki tarafından açılabilen davaya ne ad verilir?

A)İstirdat davası

B)İzale-i şuyu davası

C)İstihkak davası

D)Tecavüzün men’i davası

E)Yeddin iadesi davası3)Sahibine bir evde yada evin bir bölümünde oturma yetkisi veren sınırlı ayni hak aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kaynak hakkı

B)Üst hakkı

C)Sükna hakkı

D)Geçit hakkı

E)İntifa hakkı

4)Tapu siciline yolsuz tescil edilen intifa hakkının zamanaşımı yolu ile kazanılması için aranan süre şartı aşağıdakilerden hangisidir?

A)2 yıl

B)5 yıl

C)20 yıl

D)6 ay

E)10 yıl

5)Aşağıdakilerden hangisi zilyetliğin aslen kazanılması hallerinden biridir?

A)İhraz

B)İşgal

C)Hükmen teslim

D)Lükata

E)Hukuki tağyir

6) Üst hakkı ile yanlış bilgi hangisidir?

A) Taraflar sözleşme ile devrini yasaklayabilirler.

B) Bağımsız bölümler üst hakkına konu olamaz.

C) Taşınmaz maliki kural olarak kendisine kalan yapılar için üst hakkı sahibine bir tazminat ödemek zorunda değildir.

D) Üst hakkı bağımsız bir hak olarak en çok 100 yıl için kurulabilir.

E) Üst hakkı bağımsız ve 20 yıl için kurulmuş ise sahibinin istemi üzerine tabu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilir.

7)K, M nin ileride doğacak bütün borçları için A lehine 8 milyarlık bir ipotek kurmuştur. Bu arada rehinli taşınmaz üzerinde İ lehine intifa hakkı tanınmıştır. Daha sonra K, M nin L ye olan borcu için 5 milyarlık bir ipotek kurar. Birinci derecedeki borç yan borçlarla birlikte 10 milyarı, İkinci derecedeki borç ise 7 milyarı bulmuştur. Elde edilen toplam para 15 milyardır. Hangi bilgi doğrudur?A) Satış için İ nin muvafakati gerekir.

B) İntifadan sonra o taşınmaz üzerine ipotek kurulamaz.

C) A nın alacağı birinci derecede olduğu için 10 milyarın tamamını alır.

D) A 8 milyar, B 7 milyar alır.

E) Karşılanamayan alacak kısımları için A ve L, M ye başvurabilirler.

8)A, B nin borcu için C lehine taşınmazı üzerine ipotek hakkı kurmuştur. Borç muaccel olunca A, B nin C ye olan borcunu ödemiştir. Hangi bilgi yanlıştır?

A) Alacak borcu ödeyen malike geçer.

B) İpotek hükümleri askıdadır.

C) A, Sicilin düzeltilmesi davası açarak ipoteği terkin ettirebilir.

D) İpotek malik lehine rehin olarak devam eder.

E) Terkin için B’nin muvafakatı gerekmez.

9) İrtifak haklarına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Kaynak hakkının eşyaya bağlı olarak kurulması mümkün değildir.

B) Oturma hakkı ancak gerçek kişiler lehine kurulabilir tüzel kişiler lehine oturma hakkı kurulamaz.

C) Kişiye veya eşyaya bağlı üst hakkının en az 30 yıl için kurulmuş olması halinde tapuda taşınmaz olarak kaydedilmesi mümkündür.

D) Eşyaya bağlı irtifaklar en fazla yüz yıl için kurulabilirler.

E) İntifa hakkının eşyaya bağlı olarak kurulması da mümkündür.

10) Yolsuz tescil durumuna ilişkin olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Yolsuz tescile dayanarak hak iktisabının geçerli olabilmesi için taşınmazın özel mülkiyete elverişli olması gerekir.

B) Yolsuz tescile dayanarak ipotek hakkının kazanılması mümkün değildir.

C) Taşınmaz üzerinde yolsuz olarak malik gözüken kişinin haksız inşaat hükümlerine göre mülkiyeti kazanma imkanı vardır.

D) Taşınmaz üzerinde yolsuz olarak malik gözüken kişinin olağan zamanaşımı hükümlerine dayanarak mülkiyeti kazanma imkanı vardır.

E) Temsil yoluyla kazanımlarda kaydın yolsuz olduğunun temsilci tarafından bilinmesi veya Bilinmesi gerekmesi de iyiniyet iddiasına engel olur.
1-D 2-C 3-C 4)E 5)C 6)E 7)a 8)E 9)B 10)B

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı